Zhuangzi translated

James Legge

Selections
Patricia Ebrey
Deb Platt
Lin Yutang 1
Lin Yutang 2
Burton Watson

Also:
Translations of Chuang Tzu - bibliography

home!